Algemene voorwaarden

Uw Offertes, gevestigd in Antwerpen België, wanneer je een account maakt op Uw Offertes ga je akkoord met volgende voorwaarden..

Contactgegevens:

uwOffertes
Schransdijk 7A
2440 Geel
België

BE 0653.855.818

https://uwoffertes.be

[email protected]

Deze algemene voorwaarden beschrijven het gebruik van uwOffertes.be en alle andere websites. Partners die gebruikmaken van de dienst van uwOffertes.be erkennen dat zij deze algemene voorwaarden hebben gelezen en accepteren.

Offerteaanvragen

We zenden uitsluitend offerteaanvragen uit de door hen geselecteerde regio’s en rubrieken.

UwOfferets.be draagt zorg voor het zenden van een maximaal aantal offerteaanvragen die vastgesteld is door de partner.

De partner accepteert dat het aanbod aan offerteaanvragen via uwOffertes.be varieert en dat het aanbod van offerteaanvragen niet gegarandeerd is.

uwOffertes.be levert uitsluitend offerteaanvragen en garandeert niet dat hier omzet uit voortvloeit.

uwOffertes.be draagt er zorg voor de partners van voldoende informatie te voorzien, om de partner in staat te stellen contact op te nemen met de Aanvrager.

uwOffertes.be garandeert dat een offerteaanvraag naar maximaal vijf (5) partners wordt verstuurd.

De partner betaalt een afgesproken tarief per verstuurde offerteaanvraag. De actuele tarieven zijn terug te vinden op uwOffertes.be.

uwOffertes.be heeft het recht om het tarief per offerteaanvraag en de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

Als het tarief per offerteaanvraag wordt gewijzigd, zal uwOffertes.be partner alleen informeren per e-mail. De partner wordt minimaal tien (10) dagen voor de doorvoering van wijzigingen in de tarieven op de hoogte gebracht.

Facturatie en betaling

De partner gaat akkoord met betaling per automatische incasso of betaling per factuur. Bij automatische incasso wordt het verschuldigde bedrag automatisch afgeschreven binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Bij betaling per factuur dient de partner het verschuldigde bedrag te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

De partner ontvangt in de eerste week van de maand een factuur van de ontvangen offerteaanvragen in de voorgaande maand.

Bezwaren tegen de factuur dienen uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk dan wel per e-mail kenbaar te worden gemaakt. Eventuele correcties worden verrekend met de factuur van de lopende maand.

Wanneer de betaling niet voldaan is binnen de gestelde termijn wordt de vermelding stopgezet.

Wanneer de partner niet aan de vastgestelde betalingstermijn kan voldoen, zullen er aanmaningen worden verstuurd. Als de partner geen gehoor geeft aan deze aanmaningen wordt de zaak overgedragen aan een incassobureau.

De partner is aansprakelijk voor een administratieve boete van €40,- inclusief BTW om bankkosten te dekken die gemaakt moeten worden in verband met het te laat betalen van een factuur. uwOffertes.be kan ook een rente aan de partner in rekening brengen van 2% per maand over de achterstallige betalingen, geteld vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan het daadwerkelijke moment van betaling.

Verstrekte informatie

De partner is verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie over het bedrijf aan uwOffertes.be. uwOffertes.be is niet aansprakelijk voor misvattingen of incorrecte gegevens. De partner is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de bedrijfsinformatie.

De partner verplicht zich tot het verstrekken van een geldig en werkend e-mailadres aan uwOffertes.be. Naar dit e-mailadres worden de offerteaanvragen gestuurd. uwOffertes.be is niet aansprakelijk voor de offerteaanvragen die niet zijn ontvangen door de partner en de partner gaat akkoord met het betalen voor alle offerteaanvragen die verstuurd zijn naar het door de partner verstrekte e-mailadres. De aanvragen kunnen steeds worden bekeken via de website van uwOffertes.be

De partner mag het maximaal aantal te ontvangen offerteaanvragen op ieder moment verhogen of verlagen. De partner kan een maximum instellen per maand.

Reclameren van offerteaanvragen

Reclamaties van offertaanvragen worden gehonoreerd in de volgende gevallen:
• De gegevens van de Aanvrager komen overeen met een aanvraag waarvoor de partner al eerder heeft betaald vanwege een eerdere offerteaanvraag via uwOffertes.be in de voorgaande twintig (20) dagen (IDENTIEKE AANVRAAG).
• Het telefoonnummer van de Aanvrager is onjuist en de Aanvrager reageert niet op email, waardoor de partner geen contact kan opnemen met de Aanvrager.
• De opdrachtbeschrijving komt niet overeen met de rubriek waarin de Aanvrager een aanvraag heeft gedaan, onder de voorwaarde dat de rubriek waar de Aanvraag bij hoort niet overeenkomt met het profiel van de partner.
• De postcode of plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd is niet door de partner opgegeven als gewenste regio (BUITEN DE REGIO).
• De gehele aanvraag is fictief (FICTIEVE AANVRAAG).

Om een aanvraag te reclameren, dient de partner een verzoek tot reclamatie in te dienen via de partnerzone, binnen tien (10) dagen na ontvangst van de offerteaanvraag. uwOffertes.be is gerechtigd om te bepalen of een verzoek tot reclamatie gehonoreerd wordt. Het systeem zal maandelijks bepalen en uitrekenen, of de gereclameerde aanvraag gecrediteerd zal worden of niet.

De prijs van een offerteaanvraag is gebaseerd op de voor de partner gemaakte advertentiekosten plus een kleine surplus voor het verlenen van de dienstverlening. Wanneer de partner een te groot aantal offerteaanvragen reclameert, dan zullen de kosten voor het doorsturen van offerteaanvragen naar deze partner voor uwOffertes.be hoger zijn dan de baten. Het systeem crediteert in dit geval de gereclameerde offerteaanvragen gedeeltelijk.

Het is partners na opzegging van een vermelding niet toegestaan om nog reclamaties in te dienen.

Contractduur en opzegging

uwOffertes.be hanteert geen minimale contractduur. De partner kan te allen tijde per direct de vermelding opzeggen.

De partner gaat akkoord met het feit dat op het moment van opzegging van de vermelding, alle openstaande bedragen aan uwOffertes.be nog betaald dienen te worden.

uwOffertes.be behoudt zich het recht om op elk moment een bedrijf uit te sluiten van deelname of een proefvermelding, zonder voorgaand bericht en zonder opgaaf van reden. Aanmelding en proefvermelding

uwOffertes.be behoudt zich het recht een bedrijf de proefvermelding te weigeren.

uwOffertes.be behoudt zich het recht om een aanmelding van een bedrijf te weigeren om welke reden dan ook, zonder opgaaf van reden.

De partner heeft recht op een proefvermelding wanneer er niet eerder gebruik is gemaakt van uwOffertes.be.

Aansprakelijkheid

De partner stelt zich op de hoogte van veranderingen in de algemene voorwaarden door deze regelmatig in te zien.

uwOffertes.be is nimmer aansprakelijk voor een bedrag voortvloeiend uit een geschil tussen Aanvrager en partner als onderdeel van het contract van een partner met, of een levering van een dienst aan, een Aanvrager. uwOffertes.be wordt niet aansprakelijk gesteld, en de partners stellen uwOffertes.be vrij van enige aansprakelijkheid in een geschil dat kan ontstaan tussen de Aanvrager en de partner aangaande een wanprestatie van de partner ten aanzien van de Aanvrager.

uwOffertes.be is niet betrokken bij, en uwOffertes.be draagt geen verantwoordelijkheid voor contracten van partners met Aanvragers, betalingen aan partners door Aanvragers of geschillen die partners hebben met Aanvragers. uwOffertes.be biedt geen garanties met betrekking tot de mate van interesse van Aanvragers, het verlangen om een opdracht te hebben uitgevoerd, de kredietwaardigheid of het vermogen om partners te betalen, de accuraatheid van de door Aanvragers geboden informatie, of dat Aanvragers partners daadwerkelijk zullen inhuren voor het verlenen van diensten. Ook garandeert uwOffertes.be partners niet dat zij succesvol contact zullen hebben met elke Aanvrager.

De naam, handelsmerken en logo's van uwOffertes.be en de inhoud van de websites uitgegeven door uwOffertes.be zijn eigendom van uwOffertes.be en mogen nooit gebruikt of gereproduceerd worden op wat voor manier dan ook, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van uwOffertes.be. Bovendien gaat de partner akkoord met het feit dat de gegevens die hij verstrekt aan uwOffertes.be, exclusief eigendom worden van uwOffertes.be, met uitzondering van de namen, handelsmerken en logo’s van partner, en deze mogen in zijn geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd op websites uitgegeven door uwOffertes.be of in marketingdocumenten zonder enige vorm van vergoeding voor de partner. De partner staat uwOffertes.be toe om zijn naam en bedrijfsnaam te publiceren, zijn profiel op uwOffertes.be, zijn kwalificaties en zijn lidmaatschappen van associaties of federaties, zijn logo’s en handelsmerken, zijn opmerkingen en beoordelingen over de diensten van uwOffertes.be, opmerkingen, beoordelingen, foto’s en tevredenheidsscores van Aanvragers en foto’s die de partner heeft aangeboden aan uwOffertes.be om de diensten van de partner of uwOffertes.be te promoten via een online of offline medium. De partner staat garant voor, waarborgt en garandeert dat het alle rechten bezit van de inhoud die men verstrekt aan uwOffertes.be en dat die inhoud geen inbreuk is op intellectuele eigendomsrechten van derden. uwOffertes.be behoudt zich te allen tijde het recht om enige inhoud te weigeren of verwijderen waarvan men vermoedt dat deze niet conform de redactionele voorschriften is of dat deze niet overeenkomstig met de intellectuele eigendomswet is.

Vrijwaring

De partner vrijwaart uwOffertes.be van alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders bestuurders, partners, personeel van uwOffertes.be, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden (de Gevrijwaarde Partijen), en vrijwaart hen van alle claims, eisen, pandrechten, schade, rechtsvorderingen en schulden van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijk letsel, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, fraude, misleidende reclame, wetsovertredingen, schade aan eigendommen, advocaatkosten en gerechtelijke kosten, die op enigerlei wijze, direct of indirect, uit of in verband met of in de loop van of op enige andere wijze in verband met een van de werkzaamheden van de partner voor of relaties met Aanvragers, of diensten van de partner, voorstellingen, reclame, of verplichtingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot de verplichting van de partner tot geheimhouding van persoonlijke gegevens, conform de AVG) zoals bepaald in deze overeenkomst, ongeacht de oorzaak een fout of nalatigheid is van uwOffertes.be of de Gevrijwaarde Partijen, en ongeacht of dit te wijten is aan een gelijktijdige of bijdragende fout, strikte aansprakelijkheid of nalatigheid, afzonderlijk, gezamenlijk of gelijktijdig, actief of passief door uwOffertes.be of de Gevrijwaarde Partijen.

Partiële nietigheid

De partner dient zich te houden aan de regels omtrent de GDPR. De offerteaanvragen die de partner van uwOffertes.be ontvangt, mogen niet doorgestuurd worden aan derden en mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt, namelijk het uitbrengen van een offerte. De overdracht van offerteaanvragen door de partner aan derde partijen, hetzij gratis hetzij tegen een vergoeding, of aan andere dienstverleners of onderaannemers, is ten strengste verboden. Indien uwOffertes.be dit opmerkt, zal de vermelding van de partner worden stopgezet en wordt een geldboete opgelegd van €500,- per doorgestuurde offerteaanvraag.